Werking

Onze ambitie

De scholengemeenschap “SAMEN voor BETER!” fungeert als samenwerkingsplatform, dat rust op vier bouwstenen: VERTROUWEN – ZORG – BETROKKENHEID – DUIDELIJKHEID

Door te investeren in samenwerking verhogen wij de onderwijskwaliteit in onze scholen: SAMEN voor BETER! Open communicatie en respect voor ieders mening vormen de basis voor een goede samenwerking.
Vanuit een positieve ingesteldheid en binnen een respectvol klimaat staan wij klaar voor elkaar, luisteren naar elkaar, communiceren met elkaar.
We dragen zorg voor elk kind. Hierbij zoeken wij naar een evenwicht tussen opvoeding en onderwijs. We stimuleren alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Daarnaast bieden we zorg voor elk personeelslid, elke directie en elk bestuurslid.
Om samen te werken maken we duidelijke afspraken en procedures, die we regelmatig evalueren. We staan open om externe partners (parochie, gemeente, CLB, …) in onze werking te betrekken.

We streven naar een betrokkenheid van en welbevinden voor alle participanten.
Het is belangrijk dat elke school haar eigenheid behoudt en dat iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Organigram

Ons bestuur

Het CASS is de afkorting voor het Comité van de afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap. In het CASS zetelen 2 bestuurders van elk schoolbestuur, onder het voorzitterschap van Hugo Tastenoy.

De directeur met coördinerende opdracht woont de vergaderingen van het CASS bij. Hij brengt verslag uit van de werking van het College van Directeurs en bereidt het nemen van beslissingen voor door het aanreiken van de nodige informatie.

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2026
Beleidsplan 2020-2026

Het beleidsplan zet de lijnen uit waarrond we de komende jaren willen werken. Het wordt jaarlijks geconcretiseerd in acties die we apart vermelden.

Hier kunt u het beleidsplan inkijken, samen met de actiepunten van schooljaar 2022-2023.

Size: 609kb
Published: 23 november 2023